جلسه جهادی منتظرالقائم (عج)

جلسه جهادی قرائت قرآن مباحث اخلاقی وعرفانی واهل البیت (ع)مخصوص جوانان منتظر

موضوع:احکام(حجه الاسلام کرکی6/5/89)

:مطهرات: 2 نوع طهارت داریم طهارت ظاهری:تمیز و پاک کردن لباس و بدن و .... طهارت باطنی:وضو و غسل وتیمم و.... -اولین مطهر آب است. دو نوع آب داریم آب کر و آب قلیل. -آب کر:اگر ظرفی طول و عمق وارتفاع آن سه وجب ونیم باشد کر است، در غیر این صورت آب قلیل است. آب مطلق: اقسام آ ب : آب مضاعف: مانند یک آ ب هند وانه. آب مطلق: آ بی است که هیچ چیزدر آن قا طی نیست . مانند باران -آب جاری: مانند رود،آب چاه،آب چشمه. ما باید اول نجاسات را بشناسیم وسپس آنها را پاک کنیم. نکات مهم :نجاست: 1-خون 2-سگ3-کافر4-بول5-مدفوع6-مردار7-خوک8-شراب9-عرق جنب شتر10-منی. اگر چیزی نجس باشد و ترهم باشداگر ما دست بزنیم نجس می شویم اجسام نجس که خشک هستند هیچ مشکلی پیش نمی آید مانند سگ خشک. امااگرنجاسات همراه ما باشد مانند خون خشک یا موی سگ چه خشک باشد چه تر چون همراه ما است نماز ما باطل است. عین نجاسات:خون سگ و آدم کافر و حیوانات حرام هستند و نجس میباشند گربه و سنجاب و عقاب و....حیوانات حرام گوشت هستند. بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوانات حلال گوشت مانندگاو،کبوتر،بزو... بول وغائظ (مدفوع)آنها پاک است (چه دارای خون جهنده باشند و چه نباشند) حیوان حرام گوشت: حیوان حرام گوشت اگر خود به خود بمیرد مردار میباشد. حیوان حلال گوشت اگر خود به خود یابه دست حیوانی به صورت غیر شرعی کشته شود مردار محسوب میشود و مدفوع آن نجس است. خون هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است(یعنی خون حیوانی که اگر رگ آن زده شود خون از آن بجهد)مانند خون گوسفند-خون قورباغه و.... خون و تمامی موارد مانند آن در حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوان حلال گوشتی که حرام خورشود بدن و تخم و....آن نجس است و. به آنان نجاست خور یا جلاله گویند. بول و مدفوع و عرق حیوان حرام خور مانند بال نجس است گربه حیوانی حرام گوشت است و بول ومدفوع آن نجس است و بدن آن تا نمرده پاک است. از حیوان حرام گوشت جایز نیست مو وغیره همر اه ما باشد (درهنگام نماز)
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:47  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:احکام(حجه الاسلام کرکی6/5/89)

:مطهرات: 2 نوع طهارت داریم طهارت ظاهری:تمیز و پاک کردن لباس و بدن و .... طهارت باطنی:وضو و غسل وتیمم و.... -اولین مطهر آب است. دو نوع آب داریم آب کر و آب قلیل. -آب کر:اگر ظرفی طول و عمق وارتفاع آن سه وجب ونیم باشد کر است، در غیر این صورت آب قلیل است. آب مطلق: اقسام آ ب : آب مضاعف: مانند یک آ ب هند وانه. آب مطلق: آ بی است که هیچ چیزدر آن قا طی نیست . مانند باران -آب جاری: مانند رود،آب چاه،آب چشمه. ما باید اول نجاسات را بشناسیم وسپس آنها را پاک کنیم. نکات مهم :نجاست: 1-خون 2-سگ3-کافر4-بول5-مدفوع6-مردار7-خوک8-شراب9-عرق جنب شتر10-منی. اگر چیزی نجس باشد و ترهم باشداگر ما دست بزنیم نجس می شویم اجسام نجس که خشک هستند هیچ مشکلی پیش نمی آید مانند سگ خشک. امااگرنجاسات همراه ما باشد مانند خون خشک یا موی سگ چه خشک باشد چه تر چون همراه ما است نماز ما باطل است. عین نجاسات:خون سگ و آدم کافر و حیوانات حرام هستند و نجس میباشند گربه و سنجاب و عقاب و....حیوانات حرام گوشت هستند. بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوانات حلال گوشت مانندگاو،کبوتر،بزو... بول وغائظ (مدفوع)آنها پاک است (چه دارای خون جهنده باشند و چه نباشند) حیوان حرام گوشت: حیوان حرام گوشت اگر خود به خود بمیرد مردار میباشد. حیوان حلال گوشت اگر خود به خود یابه دست حیوانی به صورت غیر شرعی کشته شود مردار محسوب میشود و مدفوع آن نجس است. خون هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است(یعنی خون حیوانی که اگر رگ آن زده شود خون از آن بجهد)مانند خون گوسفند-خون قورباغه و.... خون و تمامی موارد مانند آن در حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوان حلال گوشتی که حرام خورشود بدن و تخم و....آن نجس است و. به آنان نجاست خور یا جلاله گویند. بول و مدفوع و عرق حیوان حرام خور مانند بال نجس است گربه حیوانی حرام گوشت است و بول ومدفوع آن نجس است و بدن آن تا نمرده پاک است. از حیوان حرام گوشت جایز نیست مو وغیره همر اه ما باشد (درهنگام نماز)
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:29  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:احکام(حجه الاسلام کرکی6/5/89)

:مطهرات: 2 نوع طهارت داریم طهارت ظاهری:تمیز و پاک کردن لباس و بدن و .... طهارت باطنی:وضو و غسل وتیمم و.... -اولین مطهر آب است. دو نوع آب داریم آب کر و آب قلیل. -آب کر:اگر ظرفی طول و عمق وارتفاع آن سه وجب ونیم باشد کر است، در غیر این صورت آب قلیل است. آب مطلق: اقسام آ ب : آب مضاعف: مانند یک آ ب هند وانه. آب مطلق: آ بی است که هیچ چیزدر آن قا طی نیست . مانند باران -آب جاری: مانند رود،آب چاه،آب چشمه. ما باید اول نجاسات را بشناسیم وسپس آنها را پاک کنیم. نکات مهم :نجاست: 1-خون 2-سگ3-کافر4-بول5-مدفوع6-مردار7-خوک8-شراب9-عرق جنب شتر10-منی. اگر چیزی نجس باشد و ترهم باشداگر ما دست بزنیم نجس می شویم اجسام نجس که خشک هستند هیچ مشکلی پیش نمی آید مانند سگ خشک. امااگرنجاسات همراه ما باشد مانند خون خشک یا موی سگ چه خشک باشد چه تر چون همراه ما است نماز ما باطل است. عین نجاسات:خون سگ و آدم کافر و حیوانات حرام هستند و نجس میباشند گربه و سنجاب و عقاب و....حیوانات حرام گوشت هستند. بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوانات حلال گوشت مانندگاو،کبوتر،بزو... بول وغائظ (مدفوع)آنها پاک است (چه دارای خون جهنده باشند و چه نباشند) حیوان حرام گوشت: حیوان حرام گوشت اگر خود به خود بمیرد مردار میباشد. حیوان حلال گوشت اگر خود به خود یابه دست حیوانی به صورت غیر شرعی کشته شود مردار محسوب میشود و مدفوع آن نجس است. خون هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است(یعنی خون حیوانی که اگر رگ آن زده شود خون از آن بجهد)مانند خون گوسفند-خون قورباغه و.... خون و تمامی موارد مانند آن در حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوان حلال گوشتی که حرام خورشود بدن و تخم و....آن نجس است و. به آنان نجاست خور یا جلاله گویند. بول و مدفوع و عرق حیوان حرام خور مانند بال نجس است گربه حیوانی حرام گوشت است و بول ومدفوع آن نجس است و بدن آن تا نمرده پاک است. از حیوان حرام گوشت جایز نیست مو وغیره همر اه ما باشد (درهنگام نماز)
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:24  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:احکام(حجه الاسلام کرکی6/5/89)

:مطهرات: 2 نوع طهارت داریم طهارت ظاهری:تمیز و پاک کردن لباس و بدن و .... طهارت باطنی:وضو و غسل وتیمم و.... -اولین مطهر آب است. دو نوع آب داریم آب کر و آب قلیل. -آب کر:اگر ظرفی طول و عمق وارتفاع آن سه وجب ونیم باشد کر است، در غیر این صورت آب قلیل است. آب مطلق: اقسام آ ب : آب مضاعف: مانند یک آ ب هند وانه. آب مطلق: آ بی است که هیچ چیزدر آن قا طی نیست . مانند باران -آب جاری: مانند رود،آب چاه،آب چشمه. ما باید اول نجاسات را بشناسیم وسپس آنها را پاک کنیم. نکات مهم :نجاست: 1-خون 2-سگ3-کافر4-بول5-مدفوع6-مردار7-خوک8-شراب9-عرق جنب شتر10-منی. اگر چیزی نجس باشد و ترهم باشداگر ما دست بزنیم نجس می شویم اجسام نجس که خشک هستند هیچ مشکلی پیش نمی آید مانند سگ خشک. امااگرنجاسات همراه ما باشد مانند خون خشک یا موی سگ چه خشک باشد چه تر چون همراه ما است نماز ما باطل است. عین نجاسات:خون سگ و آدم کافر و حیوانات حرام هستند و نجس میباشند گربه و سنجاب و عقاب و....حیوانات حرام گوشت هستند. بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوانات حلال گوشت مانندگاو،کبوتر،بزو... بول وغائظ (مدفوع)آنها پاک است (چه دارای خون جهنده باشند و چه نباشند) حیوان حرام گوشت: حیوان حرام گوشت اگر خود به خود بمیرد مردار میباشد. حیوان حلال گوشت اگر خود به خود یابه دست حیوانی به صورت غیر شرعی کشته شود مردار محسوب میشود و مدفوع آن نجس است. خون هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است(یعنی خون حیوانی که اگر رگ آن زده شود خون از آن بجهد)مانند خون گوسفند-خون قورباغه و.... خون و تمامی موارد مانند آن در حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوان حلال گوشتی که حرام خورشود بدن و تخم و....آن نجس است و. به آنان نجاست خور یا جلاله گویند. بول و مدفوع و عرق حیوان حرام خور مانند بال نجس است گربه حیوانی حرام گوشت است و بول ومدفوع آن نجس است و بدن آن تا نمرده پاک است. از حیوان حرام گوشت جایز نیست مو وغیره همر اه ما باشد (درهنگام نماز)
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:24  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:احکام(حجه الاسلام کرکی6/5/89)

:مطهرات: 2 نوع طهارت داریم طهارت ظاهری:تمیز و پاک کردن لباس و بدن و .... طهارت باطنی:وضو و غسل وتیمم و.... -اولین مطهر آب است. دو نوع آب داریم آب کر و آب قلیل. -آب کر:اگر ظرفی طول و عمق وارتفاع آن سه وجب ونیم باشد کر است، در غیر این صورت آب قلیل است. آب مطلق: اقسام آ ب : آب مضاعف: مانند یک آ ب هند وانه. آب مطلق: آ بی است که هیچ چیزدر آن قا طی نیست . مانند باران -آب جاری: مانند رود،آب چاه،آب چشمه. ما باید اول نجاسات را بشناسیم وسپس آنها را پاک کنیم. نکات مهم :نجاست: 1-خون 2-سگ3-کافر4-بول5-مدفوع6-مردار7-خوک8-شراب9-عرق جنب شتر10-منی. اگر چیزی نجس باشد و ترهم باشداگر ما دست بزنیم نجس می شویم اجسام نجس که خشک هستند هیچ مشکلی پیش نمی آید مانند سگ خشک. امااگرنجاسات همراه ما باشد مانند خون خشک یا موی سگ چه خشک باشد چه تر چون همراه ما است نماز ما باطل است. عین نجاسات:خون سگ و آدم کافر و حیوانات حرام هستند و نجس میباشند گربه و سنجاب و عقاب و....حیوانات حرام گوشت هستند. بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوانات حلال گوشت مانندگاو،کبوتر،بزو... بول وغائظ (مدفوع)آنها پاک است (چه دارای خون جهنده باشند و چه نباشند) حیوان حرام گوشت: حیوان حرام گوشت اگر خود به خود بمیرد مردار میباشد. حیوان حلال گوشت اگر خود به خود یابه دست حیوانی به صورت غیر شرعی کشته شود مردار محسوب میشود و مدفوع آن نجس است. خون هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است(یعنی خون حیوانی که اگر رگ آن زده شود خون از آن بجهد)مانند خون گوسفند-خون قورباغه و.... خون و تمامی موارد مانند آن در حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوان حلال گوشتی که حرام خورشود بدن و تخم و....آن نجس است و. به آنان نجاست خور یا جلاله گویند. بول و مدفوع و عرق حیوان حرام خور مانند بال نجس است گربه حیوانی حرام گوشت است و بول ومدفوع آن نجس است و بدن آن تا نمرده پاک است. از حیوان حرام گوشت جایز نیست مو وغیره همر اه ما باشد (درهنگام نماز)
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:24  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:احکام(حجه الاسلام کرکی6/5/89)

:مطهرات: 2 نوع طهارت داریم طهارت ظاهری:تمیز و پاک کردن لباس و بدن و .... طهارت باطنی:وضو و غسل وتیمم و.... -اولین مطهر آب است. دو نوع آب داریم آب کر و آب قلیل. -آب کر:اگر ظرفی طول و عمق وارتفاع آن سه وجب ونیم باشد کر است، در غیر این صورت آب قلیل است. آب مطلق: اقسام اب: مضاعف: مانند یک آ ب هند وانه. آب مطلق: آ بی است که هیچ چیزدر آن قا طی نیست . مانند باران. -آب جاری: مانند رود،آب چاه،آب چشمه. ما باید اول نجاسات را بشناسیم وسپس آنها را پاک کنیم. نکات مهم :نجاست: 1-خون 2-سگ3-کافر4-بول5-مدفوع6-مردار7-خوک8-شراب9-عرق جنب شتر10-منی. اگر چیزی نجس باشد و ترهم باشداگر ما دست بزنیم نجس می شویم اجسام نجس که خشک هستند هیچ مشکلی پیش نمی آید مانند سگ خشک. امااگرنجاسات همراه ما باشد مانند خون خشک یا موی سگ چه خشک باشد چه تر چون همراه ما است نماز ما باطل است. عین نجاسات:خون سگ و آدم کافر و حیوانات حرام هستند و نجس میباشند گربه و سنجاب و عقاب و....حیوانات حرام گوشت هستند. بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوانات حلال گوشت مانندگاو،کبوتر،بزو... بول وغائظ (مدفوع)آنها پاک است (چه دارای خون جهنده باشند و چه نباشند) حیوان حرام گوشت: حیوان حرام گوشت اگر خود به خود بمیرد مردار میباشد. حیوان حلال گوشت اگر خود به خود یابه دست حیوانی به صورت غیر شرعی کشته شود مردار محسوب میشود و مدفوع آن نجس است. خون هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است(یعنی خون حیوانی که اگر رگ آن زده شود خون از آن بجهد)مانند خون گوسفند-خون قورباغه و.... خون و تمامی موارد مانند آن در حیوانات حرام گوشت نجس است. حیوان حلال گوشتی که حرام خورشود بدن و تخم و....آن نجس است و. به آنان نجاست خور یا جلاله گویند. بول و مدفوع و عرق حیوان حرام خور مانند بال نجس است گربه حیوانی حرام گوشت است و بول ومدفوع آن نجس است و بدن آن تا نمرده پاک است. از حیوان حرام گوشت جایز نیست مو وغیره همر اه ما باشد. (درهنگام نماز)
+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:21  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:چهارمین گوهر

«ولادت»

چهارمین امام معصوم امام سجاد (ع)بود. شخصیتی که جدّ بزرگوارش، حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام، او را بهترین فرد روی زمین بعد از پدرش معرفی نموده‌ بود.ایشان در مدینه منوره در سال 38 هجری چشم به جهان گشودند.
مادرایشان
شهربانو، دختر یزدگرد سوم،آخرین پادشاه سلسله ساسانی بوده است.

«دوران زندگی»

امام سجاد دارای القاب و کنیه‌ها ی متعددی است دوران کودکی امام، در زمان جدّ بزرگوارش، حضرت امیر المومنین وعموی ارجمند ش، امام حسن مجتبی گذشت. دوره‌ی نوجوانی اش را تا شهادت پدر بزرگوارش، حضرت امام حسین، که حدود ده سال به طول انجامید در خدمت پدر گذراند.
 

«شهادت»

امام پس از 35 سال مجاهده در میدان‌های مختلف به دست ولید بن عبدالملک مسموم شدوبه شهادت رسید.مدفن مقدس حضرت ، بقیع، در جوار عموی بزرگوارش، حضرت امام حسن مجتبی(ع) است.

 

Your image is loading...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 17:50  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:حدیث هفته

از امام صادق (ع)نقل شده است که ایشان می فرمایند:«سه چیز از علامت های مومن است:1- علم به خدا2- شناختن دوستان خدا3- شناختن دشمنان خدا.»

                                                                                                         *اصول کافی*

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 16:23  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست

 

فرخنده میلاد اباعبدالله الحسین و قمر بنی هاشم وامام زین العابدین بر تمامی مسلمانان جهان به خصوص شیعیان مبارکباد.

 

                                                           

برروی حسین نور داور صلوات

برموی اباالفضل دلاور صلوات

میلاد حسین است و اباالفضل رشید

بفرست تو بر این دو برادر صلوات

 

Your image is loading...

      

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۹ساعت 14:29  توسط عاشق جلسه  | 

موضوع:بحث آزاد

 

بحث آزاد یکی از مباحثی است که مورد توجه زیاد افراد جلسه قرار گرفته است این بحث به گونه ای است که افراد سوالات خود را روی برگه ای بدون اینکه نام فرد ذکر شود  می نویسند و یکی از معاونین جلسه آن ها را می خواند و جناب آقای معتمد به آن ها پاسخ می دهد.محتوای این سوالات ممکن است:مذهبی،سیاسی و... باشد.

Your image is loading...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۹ساعت 14:18  توسط عاشق جلسه  | 

مطالب قدیمی‌تر